avinnet

طراحی پارامترهای برقگیر

۱- برقگیر برقگیر یکی از اوات حفاظتی مورد نیاز در سیستم های قدرت می باشد. استفاده از برقگیر در طول معینی از خطوط انتقال و توزیع ... Read More

شناخت برقگیر

برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلید‌زنی) در شبکه‌های انتقال و توزیع به کار می‌روند. برقگیرها ضمن ... Read More