آزمایشگاه

آزمایشگاه

بمنظور تست کامل محصولات و نیز بهبود روزافزون محصولات، آزمایشگاه این شرکت در دو بخش آزمایشگاه فشار قوی و آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه تجهیز شده است. آزمایشگاه فشارقوی این شرکت مجهز به تجهیزات زیر می باشد:

  • دستگاه تست فشارقوی 100kV AC (مجهز به سیستم کامپیوتری ثبت نتایج تست)
  • مولد ضربه جریان صاعقه ( 8/20uS ) تا سطح 50kA , 25 kV جهت تست جریانی قرص ZnO
  • مولد ضربه جریان صاعقه ( 8/20uS ) تا سطح 10kA, 150 kV جهت تست جریانی برقگیر