گواهینامه و افتخارات

  واحد نمونه صنعت استان اصفهان در سال 1396

واحد منتخب صنعتی استان اصفهان در سال 1394

  حضور فعال در نمایشگاه های برق ایران

 دارای استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001-2015

  تنها شرکت تولیدکننده برقگیر حاضر در وندور لیست (لانگ لیست) وزارت نفت

عضو انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان